Mr. Lyle's Homework Page
1/13/2020:  % wksht #'s 12-21 sec c
1-13-20.pdf
1/14:  N/A
1/15:  Peruse unit 7 starting on p. 609
1/16:  protractor wksht 1-10 both sides bring ruler + protractor pd 5: +, - integers wksht odd
integers quiz 1-16-20.pdf   
1/17:  protractor wrkst 1-10 bring ruler both sides
1/21:  drawing angels wksht both sides x, integers wksht odd 
1-21-20.pdf
1/22:  illustrative math textbook pp 619-623 pd 5: n/a